Sorted by Years

      2023

195. Recent Progress of Asymmetric Catalysis from a Chinese Perspective

Yan-Mei He, Yuan-Zheng Cheng, Yingdong Duan, Yan-Dong Zhang, Qing-Hua Fan,* Shu-Li You,* Sanzhong Luo,* Shou-Fei Zhu,* Xue-Feng Fu* and Qi-Lin Zhou*

CCS Chem. 2023, DOI 10.31635/ccschem.023.202303347.

https://doi.org/10.31635/ccschem.023.202303347 [click here to html]

Book Chapter | Asymmetric Electrochemical Organocatalysis: New Opportunities for Synthesis

Yingdong Duan, Qifeng Lin, Sanzhong Luo*

In Asymmetric Organocatalysis (eds Ł. Albrecht, A. Albrecht and L. Dell'Amico) Chapter 8. 2023, Vol. 1, P259-270.

https://doi.org/10.1002/9783527832217.ch8 [click here to html]

194. Understanding how charge-charge interaction affects the stereochemistry of enamine fluorination by chiral primary amine catalysis

Yanfang Han, Kai Yang, Long Zhang*, Sanzhong Luo*, Jin-Pei Cheng

Sci. China Chem. 2023, 66, DOI 10.1007/s11426-023-1746-7.

https://www.sciengine.com/SCC/doi/10.1007/s11426-023-1746-7 [click here to html]

193. Enhancing trigger sensitivity of nanocarriers through organocatalytic oxidant activation

Irene Piergentili, Mao Cai, Benjamin Klemm, Bing Xu, Sanzhong Luo*, Rienk Eelkema*

Cell Reports Physical Science 2023, 4, 101547.

https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2023.101547 [click here to html]

192. Asymmetric α-Pentadienylation of β-ketocarbonyls and Aldehydes by Synergistic Pd/Chiral Primary Amine Catalysis

Chang You, Sanzhong Luo*

Chin. J. Chem. 2023, DOI 10.1002/cjoc.202300462.

https://doi.org/10.1002/cjoc.202300462 [click here to html]

191. Catalytic Asymmetric Visible-Light de Mayo Reaction by ZrCl4-Chiral Phosphoric Acid Complex

Wenzhao Zhang, Long Zhang, Sanzhong Luo*

J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 14227–14232.

https://doi.org/10.1021/jacs.3c05334 [click here to html]

190. Asymmetric α-allylic allenylation of β-ketocarbonyls and aldehydes by synergistic Pd/chiral primary amine catalysis

Chang You, Mingying Shi, Xueling Mi*, Sanzhong Luo*

Nat. Commun. 2023, 14, 2911.

https://doi.org/10.1038/s41467-023-38488-4 [click here to html]

189. Visible Light-Promoted Enantioselective Aerobic Hydroxylation of β-Ketocarbonyls by Chiral Primary Amine Catalysis

Mao Cai, Kaini Xu, Haoyuan Jia, Long Zhang, Xueling Mi*, Sanzhong Luo*

ACS Catal. 2023, 13, 7538–7543.

https://doi.org/10.1021/acscatal.3c01477 [click here to html]

188. Catalytic Deracemization Reactions

Mouxin Huang, Tianrun Pan, Xieyang Jiang, Sanzhong Luo*

J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 10917–10929.

https://doi.org/10.1021/jacs.3c02622 [click here to html]

187. Biomimetic asymmetric catalysis

Xiao Xiao, Kaini Xu, Zhong-Hua Gao, Zhou-Hao Zhu, Changqing Ye, Baoguo Zhao, Sanzhong Luo, Song Ye, Yong-Gui Zhou, Senmiao Xu, Shou-Fei Zhu, Hongli Bao, Wei Sun, Xiaoming Wang, Kuiling Ding

Sci. China Chem. 2023, 66, DOI 10.1007/s11426-023-1578-y.

https://doi.org/10.1007/s11426-023-1578-y [click here to html]

186. Prediction of Nucleophilicity and Electrophilicity Based on a Machine Learning Approach

Yidi Liu, Qi Yang, Junjie Cheng, Long Zhang,* Sanzhong Luo,* and Jin-Pei Cheng

ChemPhysChem 2023, e202300162.

https://doi.org/10.1002/cphc.202300162 [click here to html]

185. Enantioselective alkoxylation with electrogenerated chiral carbocation intermediates

Qifeng Lin, Yingdong Duan, Yao Li, Ruijun Jian, Long Zhang, Yu Xia, Sanzhong Luo*

ChemRxiv 2023, DOI 10.26434/chemrxiv-2023-xtv4f.

https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2023-xtv4f [click here to html]

184. Visible Light Promoted Direct Deuteration of Alkenes via Co(III)–H Mediated H/D Exchange

Zongbin Jia, Sanzhong Luo*

CCS Chem. 2023, 5, 1069-1076.

https://doi.org/10.31635/ccschem.022.202202476 [click here to html]

183. Bio-inspired Small Molecular Catalysis

Mao Cai, Runze Zhang, Chunming Yang, Sanzhong Luo*

Chin. J. Chem. 2023, 41, 548-559.

https://doi.org/10.1002/cjoc.202200628 [click here to html]

182. Electrophotochemical Metal-Catalyzed Enantioselective Decarboxylative Cyanation

Kai Yang, Yukang Wang, Sanzhong Luo, Niankai Fu*

Chem. Eur. J. 2023, 29, e202203962.

https://doi.org/10.1002/chem.202203962 [click here to html]